ChaniaDevs Δηλωση Αποστολης v.1

Εισαγωγη

Η ChaniaDevs είναι μια ανεξάρτητη ομάδα think-tank που επικεντρώνεται στην τεχνολογία, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για την τοπική μας κοινότητα.

Μακροπροθεσμοι Στόχοι

● Η προώθηση και η βελτίωση της τοπικής αγοράς λογισμικού.

● Η ενθάρρυνση της επαγγελματικής συνεργασίας και σύμπραξης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίζονται με επιτυχία μεγαλύτερα και δυσκολότερα προβλήματα, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της τοπικής βιομηχανίας και καλλιεργώντας την ικανότητα μετεξέλιξης των ιδεών σε προϊόντα.

● Να αποτελέσει τον κύριο κόμβο διάδοσης βέλτιστων τεχνικών, αληθινών ιστοριών επιτυχίας και αποτυχίας, τεχνολογικών εξελίξεων και πληροφοριών για την προσφορά και τη ζήτηση αναφορικά με το λογισμικό στα Χανιά.

● Η μείωση και εν τέλει ακόμα και η αναστροφή του σύγχρονου φαινομένου σημαντικής «διαρροής ταλέντων» προς άλλες περιοχές της Ελλάδας και προς άλλες χώρες, μέσω της αύξησης των ευκαιριών στην τοπική αγορά και μέσω της παροχής ενός φιλικού και ευνοϊκού περιβάλλοντος στους νεοεισερχόμενους σ’ αυτήν.

● Η ενδυνάμωση και η υποστήριξη τοπικών μη-κερδοσκοπικών/εθελοντικών οργανισμών στο αντικείμενο δράσης τους, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων με εφαρμογή της τεχνικής μας εμπειρίας.

● Η ανάδειξη των Χανίων σε εστία παρουσίασης και ανάπτυξης καινοτόμων και ποιοτικών τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Δράσεις:

● Εβδομαδιαίες ανοικτές συναντήσεις και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού μέσω λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing list), με στόχο την οργάνωση, τη λήψη αποφάσεων και την παροχή πρόσφορου εδάφους, ώστε ιδέες σχετικές με την τεχνολογία να μπορούν να εκφραστούν, να συγκεντρωθούν και να αναπτυχθούν ώστε να εξελιχθούν σε επενδυτικές προτάσεις ή προτάσεις έργων και τελικά σε προϊόντα.

● Οργάνωση εκδηλώσεων με υψηλή ποιότητα και επίδραση στην τοπική κοινωνία.

● Διάδοση ειδήσεων, εργασιών και προτάσεων στρατηγικής μέσω δημοσίευσής τους στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

● Ανάπτυξη και διατήρηση ενός κοινόχρηστου ηλεκτρονικού αρχείου χρήσιμων εγγράφων (σχετιζόμενων με π.χ. προδιαγραφές προτύπων ποιότητας, μοντέλα Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA), έγγραφα ανάλυσης βέλτιστων πρακτικών, υποδείγματα συμβολαίων και αδειών χρήσης, μοντέλα τιμολογιακής πολιτικής κ.ά.). Τα έγγραφα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα μέλη της Ομάδας, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα της εργασίας που προσφέρουν και μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται ανά έργο για δραστηριότητες μη σχετιζόμενες με την ανάπτυξη λογισμικού.

● Συγκέντρωση προτάσεων για έργα, επιχειρηματικών ιδεών, κώδικα λογισμικού ή ανακοινώσεων επιχορηγήσεων, ώστε οι ιδέες που διατυπώνονται στις ανοικτές συναντήσεις της ομάδας, σε σχετικές συνεντεύξεις ή σε εκδηλώσεις να μπορούν να εξελίσσονται και να μετατρέπονται από τα μέλη της Ομάδας σε συγκεκριμένες προτάσεις, προδιαγραφές και πραγματικά προϊόντα.

● Εθελοντική παροχή συμβουλευτικής/ ανάλυσης/ ανάπτυξης υπηρεσιών σε επιλεγμένους μη-κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς φορείς, προκειμένου να ενδυναμώσουμε και να επιταχύνουμε την κοινωνικά ωφέλιμη εργασία τους.

Οργάνωση και Λήψη αποφάσεων:

Για την επίτευξη της βέλτιστης ευελιξίας και αποτελεσματικότητας, η Ομάδα έχει μια απλή και αποκεντρωμένη οργανωτική δομή.

● Τα άτομα που αναλαμβάνουν την ευθύνη εκτέλεσης ενός έργου στο όνομα της Ομάδας είναι υπεύθυνα απέναντι στην Ομάδα και στον παραγγελιοδόχο για την πλήρη υλοποίηση του έργου.

● Η Ομάδα λειτουργεί με βάση την αρχή, αυτός που πράττει, αυτός αποφασίζει (do-ocracy): οι τεχνικές αποφάσεις που σχετίζονται με ένα έργο λαμβάνονται από αυτούς που έχουν αναλάβει υλοποίησή του, και έχουν αναλάβει ως εκ τούτου και την ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές.

● Αποφάσεις που επιδρούν στην ουσία του οργανισμού της Ομάδας (όνομα, αρχές λειτουργίας κ.λπ.) μπορούν να λαμβάνονται μόνο στις εβδομαδιαίες τακτικές συναντήσεις στη βάση της συναίνεσης ή με συντριπτική πλειοψηφία. Στην περίπτωση που κάποιος δεν εκφράσει μια συγκεκριμένη άποψη, η επιλογή του αυτή θεωρείται σιωπηρή αποδοχή της πλειοψηφικής άποψης. Προτάσεις που έχουν διατυπωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει, με ευθύνη της εβδομαδιαίας συνέλευσης να συζητιόνται και να επικυρώνονται στις εβδομαδιαίες συναντήσεις της Ομάδας, προκειμένου να υιοθετούνται από την Ομάδα. Οι συμμετέχοντες στην εβδομαδιαία συνάντηση της ομάδας αναλαμβάνουν την ευθύνη να συμπεριλάβουν στην διαβούλευση για τη λήψη μιας απόφασης και τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί μέσω της λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

● Το περιεχόμενο άρθρων που είναι υπογεγραμμένα στο όνομα της Ομάδας, ή οι ζωντανές συνεντεύξεις σε μέσα μαζικής επικοινωνίας (τηλεόραση/ραδιόφωνο κ.ά.) που επιθυμούν να εκφράσουν τις θέσεις της Ομάδας θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης της Ομάδας ή μέσω της λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (κάθε κατάθεση πρότασης θα πρέπει να δίνει τουλάχιστον 24 ώρες διορία για τη διατύπωση σχολίων, ενστάσεων ή αντιρρήσεων). Άρθρα ή θέσεις που υπογράφονται από τον συγγραφέα τους ωστόσο, π.χ. στο μπλογκ της Ομάδας στο διαδίκτυο, θα πρέπει να αναφέρουν με ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν εκπροσωπούν τις απόψεις της Ομάδας σαν σύνολο.

● Προτάσεις έκφρασης πρακτικών θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη, τοπική και τεχνική στόχευση, να είναι ακριβείς και άμεσα υλοποιήσιμες.

● Η Ομάδα αυτή δεν αποτελεί ολιγοπώλιο και δεν έχει στόχο να παρεμποδίσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό ανάμεσα στα μέλη της Ομάδας, με οποιονδήποτε τρόπο.

● Η Ομάδα επιλέγει να είναι άτυπη, λειτουργώντας χωρίς την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων κι αρνούμενη άμεση και συστηματική χρηματοδότηση από οπουδήποτε, προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της. Ωστόσο, χορηγίες και συνεργασίες στα πλαίσια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αναλαμβάνει θα είναι ευπρόσδεκτες και θα επιδιώκονται

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: